Obchodní podmínky

Podmínky pro nákup v e-shopu Domkyachaty.cz

Vážený kliente,

níže uvádíme obchodní podmínky společnosti MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej specifického zboží, ke kterému nabízíme i různé standardní i nadstandardní příslušenství a služby, jsou obchodní podmínky tomuto přizpůsobeny. Velmi doporučujeme, přečtěte si dokument Trochu jiný e-shop ještě před případným odesláním nezávazné e-shopové objednávky.

Pokud byste jako klient měl k některému bodu výhrady, můžeme po vzájemné dohodě tento v kupní smlouvě individuálně upravit.

Obchodní podmínky společnosti MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domkyachaty.cz

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o., Na Sedlácích 1613, 739 34 Šenov, IČ: 268 51 261, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 28367, tel. 596 414 044, email: info@domkyachaty.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě objednávky nebo kupní smlouvy potvrzené oběma smluvními stranami (dále prodávající a kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.domkyachaty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ta pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupující je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami před podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Koncový spotřebitel: právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Podnikatelský subjekt: právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.domkyachaty.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu, nebo například emailem, telefonicky, atd.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PŘEKÁŽKY UZAVŘENÍ

3.1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „OP“). Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě  www.domkyachaty.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy; ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou učiněnou v souladu s těmito OP. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky dřevostaveb či jejich půdorysy mohou obsahovat i vyobrazení příslušenství, které je pouze za příplatek nebo vůbec není předmětem nabídky prodeje. Kupující svým objednáním na webu www.domkyachaty.cz potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s nákupním řádem tohoto internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaného zboží.

3.2. Každá nezávazná objednávka je potvrzena formou automatické e-mailové zprávy zaslané na email kupujícího. Následně je kupující kontaktován pracovníkem prodávajícího, který s ním probere další možnosti (např. nákup nadstandardních služeb či doplňkového příslušenství), upřesní detaily nákupu a následně kupujícímu zašle k odsouhlasení konečnou cenovou nabídku. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká písemným potvrzením konečné cenové nabídky oběma smluvními stranami. Od tohoto okamžiku je objednávka považována za závaznou. Prodávající na základě takto potvrzené konečné cenové nabídky zašle kupujícímu Kupní smlouvu a spolu s ní k úhradě Zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové částky. Po její úhradě prodávající zadá objednanou dřevostavbu k výrobě.

3.3. Pokud objednávku nelze vyřídit, protože objednané zboží se již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou prodávajícího, nebo byla u zboží uvedena chybná cena, má prodávající právo objednávku nepotvrdit a tím ji zrušit.

3.4. V případě prudkého výkyvu cen (zdražení) dřeva (případně izolačních materiálů nebo jiných vstupních surovin) na trhu si prodávající vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem upravovat ceny nabízených produktů. V takovém případě bude o tom kupující informován a bude mu učiněna cenová nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu. Pokud by výkyvy cen surovin přetrvávaly, může prodávající odmítnout s kupujícím uzavřít kupní smlouvu, pokud by to pro prodávajícího bylo nevýhodné.

3.5. V případě objednání montáže dřevostavby kupující musí mít před montáží samotnou platné všechny doklady k provedení stavby (stavební povolení, atd.). Kupující se zavazuje připravit kvalitní podklad dřevostavby podle instrukcí prodávajícího. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se kupující uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícenáklady.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY

4.1. Kupující uhradí objednané zboží na základě 2 zálohových faktur a konečné (doplatkové) faktury:

 • Zálohová faktura: 50% celkové ceny - splatná při objednání zboží.

 • Druhá zálohová faktura: 40% celkové ceny - splatná týden před montáží.

 • Doplatková faktura: 10% celkové ceny - splatná do 14 dnů po dodání nebo po montáži.

Zálohová platba (50 %) slouží na pokrytí nákladů spojených s výrobou dřevostavby, a proto je nevratná!

4.2. Zaplacením zálohy dává kupující najevo, že se seznámil s těmito (případně individuálně sjednanými) OP, že jim rozumí a s těmito souhlasí.

4.3. Po vzájemné domluvě může kupující na základě zálohové faktury předem zaplatit celou částku najednou. Dřevostavba se začne vyrábět po zaplacení zboží. Obce, mateřské a základní školy zřizované obcí můžou objednané položky zaplatit na fakturu se splatností do 14 dnů po montáži.

4.4. Tyto platební podmínky platí pro nákup standardních typových dřevostaveb. Individuální platební podmínky jsou možné po vzájemné dohodě. Přesné platební podmínky Vám sdělíme e-mailem při kontrole a potvrzení Vaší nezávazné objednávky.

Možnosti platby: bankovní převod.

4.5. Ceny zboží na e-shopu jsou zobrazovány vč. aktuálně platné sazby DPH ve výši 21 %. V detailním náhledu zboží je pak zobrazována i cena bez DPH.

4.6. V případě, že je zboží dostupné ve více variantách, cenou zobrazovanou v náhledu zboží se rozumí cena za variantu s nejnižší cenou. V detailu zboží si pak kupující může zvolit další varianty zboží (odlišné rozměry, tloušťka stěn dřevostavby) spolu s volitelnými službami (montáž dřevostavby, montáž podlahy atd.). Po zvolení těchto položek se kupujícímu vždy automaticky přepočítá celková částka s DPH i bez DPH.

4.7. Cenu dopravného (dopravy zboží případně montážních pracovníků) se kupující dozví v momentu, kdy obě smluvní strany odsouhlasí konečnou cenovou nabídku zahrnující doobjednané nadstandardní příslušenství a služby. Balné je pro naše klienty zdarma. V případě objednávky s montáží hradí kupující rovněž ubytování montážních pracovníků. V případě objednávky s montáží je spojovací materiál součástí dodávky. V případě objednávky bez montáže spojovací materiál součástí dodávky není! (lze doobjednat)

4.8. Nárok na doplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na výši objednávky a na předešlé spolupráci.

4.9. Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.

5. VÝBĚR ZBOŽÍ A PROCES JEHO OBJEDNÁNÍ

5.1. Prodávající přijímá objednávky písemnou formou (poštou na adresu sídla společnosti nebo e-mailem zaslaným na info@domkyachaty.cz, prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je platná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému vyřízení objednávky (zejména způsob dodání, doručovací adresu, adresu montáže, fakturační údaje atd.)

Kupující (objednatel) poskytne prodávajícímu svoje identifikační údaje, kterými jsou:

 • Jméno a příjmení

 • Ulice a číslo popisné

 • Město

 • Poštovní směrovací číslo (PSČ)

 • Mobilní telefon (příp. pevná linka)

 • Kontaktní e-mailová adresa

5.2. Před odesláním nezávazné objednávky z e-shopu na webu www.domkyachaty.cz je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit či doplnit údaje, které do své objednávky vložil.

5.3. Webové rozhraní obchodu také obsahuje opakované upozornění kupujícího, že náklady na dopravné budou kupujícímu sděleny až po odeslání nezávazné objednávky z e-shopu. Tyto informace budou uvedeny v konečné cenové nabídce, kterou prodávající zašle kupujícímu po dodatečných konzultacích obou smluvních stran a případném doobjednání nadstandardních položek (příslušenství nebo služeb) ze strany kupujícího.

5.4. Kupující poskytne prodávajícímu pravdivé a úplné informace ohledně staveniště: dostupnost staveniště nákladním nebo dodávkovým automobilem, případné překážky v transportu materiálu, dále zajistí zařízení staveniště. V případě zjištění neočekávaných komplikací je prodávající oprávněn účtovat příplatek.

5.5. Pro úspěšné uzavření obchodního případu musí kupující souhlasit s těmito OP. Tento souhlas vyjádří objednáním zboží, zaškrtnutím příslušného políčka před dokončením objednávky a posléze zaplacením zálohové faktury. V případě sjednání individuálních úprav těchto OP, bude sepsána kupní smlouva, kterou obě strany podepíšou.

5.6. Standardní průběh objednávky:

 1. Výběr zboží kupujícím

 2. Nezávazná objednávka zboží případně volitelného příslušenství ze strany kupujícího

 3. Cenová nabídka od prodávajícího, která následuje po telefonické konzultaci obou smluvních stran

 4. Odsouhlasení cenové nabídky kupujícím, případně úpravy této nabídky

 5. Dojednání a odsouhlasení podmínek prodeje, platby.

 6. Vystavení a zaslání Zálohové faktury kupujícímu

 7. Platba zálohové faktury kupujícím.

 8. Po připsání platby na bankovní učet prodávajícího tento zadá výrobu dřevostavby – od této chvíle běží dodací lhůta.

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTY

6.1. Doprava je sjednávána s kupujícím dle rozsahu objednávky. Prodávající odpovídá za řádné dodání zboží kupujícímu. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu ke kupujícímu buď vlastními prostředky, nebo využije služeb smluvního dopravce. Dřevostavby se vozí v rozloženém stavu. Dřevo je dodáváno kupujícímu v přírodním stavu, tedy jako opracované dřevo bez nátěrů a impregnace. Cena dopravy uvedená v konečné cenové nabídce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí prodávajícího informovat předem, pokud se místo dodání nachází mimo zpevněnou komunikaci. Kupující také informuje prodávajícího, do jaké vzdálenosti od staveniště lze dojet nákladním automobilem a to i v případě, že se jedná o komunikaci zpevněnou. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jdou na vrub kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, atd.).

6.2. V případě objednávky s montáží provádí vyložení a přesun materiálu montážní skupina prodávajícího. V případě objednávky bez montáže musí kupující zajistit pracovní sílu nebo techniku, přiměřeně k velikosti a hmotnosti stavby, která bez poškození složí náklad z auta, pokud nebylo dohodnuto s prodávajícím jinak. Materiál se skládá z nákladního auta ručně. Materiál se nevozí nákladním vozem s hydraulickou rukou.

6.3. V závislosti na vytížení výrobní kapacity, dopravce, případně montážní skupiny prodávajícího platí tyto orientační lhůty dodání:

Běžné dřevostavby (zahradní domky, altány, garážová stání): 4-8 týdnů

Velké rekreační chaty: 6-10 týdnů

6.4. Dodací termín konkrétní dřevostavby bude kupujícímu potvrzen při závazném objednání zboží. Dodací termín určuje výrobce a může se změnit nezávisle na vůli prodávajícího. Dodací lhůta se počítá od přijetí zálohové platby (ve výši 50 % z celkové ceny objednávky) na bankovní učet prodávajícího.

6.5. Dodací lhůta je závislá na objednaném typu dřevostavby a příslušenství. Pokud nebude možné termín dodání dodržet, například v důsledku působení vyšší moci, nebo příčin uvedených v bodě 6.3.,bude o tom kupující informován elektronickou poštou nebo telefonicky. Při objednání nadstandardních položek, například okapového systému, izolace nebo střešní krytiny se termín dodání dřevostavby může prodloužit. (Nadstandardní položky, které lze doobjednat, se liší podle typu objednané dřevostavby.)

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, POSKYTNUTÁ ZÁRUKA

7.1. Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. data vystavení daňového dokladu v případě fyzické osoby. V případě právnické osoby je poskytována záruka v délce 12 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, či vady vzniklé při výrobě nebo při montáži, pokud byla montáž provedena pracovníky prodávajícího. Prodávající odpovídá za řádné dodání zboží kupujícímu. Případné reklamace vad budou vyřízeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího na e-mailové adrese info@domkyachaty.cz.

7.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka na jakost, nevznikne, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Prodávající nenese zodpovědnost za vady a poškození materiálu vzniklé např. nevhodnou vykládkou, nevhodným podkladem dřevostavby, případně jiných nevhodných zásahů do konstrukce stavby ze strany kupujícího (Viz ZÁVAZNÉ POKYNY PRO KUPUJÍCÍHO na konci těchto OP). Kupující je povinen zkontrolovat počet kusů, stav a obsah zásilky při doručení a v případě nesrovnalostí sepsat s dopravcem reklamační protokol a oznámit tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky prodávajícímu na emailovou adresu info@domkyachaty.cz. Na mechanické poškození výrobku při jeho užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a zaslána na výše uvedený mail. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvním nabyvatelem zboží. Vrácené zboží a požadované náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly předem schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

7.3. Dřevo je přírodní materiál vytékající pryskyřice, praskliny a suky nejsou považovány za vadu materiálu!

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

8.1a. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí formulář o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží na adresu sídla prodávajícího či na e-mail prodávajícího info@domkyachaty.cz.

8.1b. Kupující spotřebitel je povinen zboží vrátit do 14 dnů od odeslání Formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, dobře zabalené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Ve lhůtě 7 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající povinen provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či dodáno neúplné. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

8.1c. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

8.1d. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž dřevostavby),

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání, (např. úprava dřevostavby na přání klienta, nátěr dřevostaveb, objednávka s montáží).

8.1e. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky dřevostaveb či jejich půdorysy mohou obsahovat i vyobrazení příslušenství, které je pouze za příplatek nebo vůbec není předmětem nabídky prodeje.

8.1f. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení jeho odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu sídla prodávajícího. K vracenému zboží kupující přiloží vyplněný Formulář pro odstoupení od smlouvy, dále kopii nákupního dokladu (faktury), kontaktní údaje a uvede číslo bankovního účtu, na který si přeje vrátit peníze. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k vyčerpání pomocí dalšího nákupu.

8.1g. Pokud kupující odstoupí od závazné objednávky dřevostavby, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou nebo montáží dřevostavby smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží.

8.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

8.2. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Způsob zhodnocení bude oběma smluvními stranami dohodnut individuálně. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Kupující je povinen uhradit všechny vícenáklady, které vzniknou prodávajícímu vinou kupujícího. Za tyto se považuje např. marný výjezd, nevhodný nebo nepřipravený podklad stavby, nedostupnost staveniště atd.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Prodávající má právo odmítnout dle svého uvážení objednávku kupujícího (tj. neprovést její potvrzení), a to zejména pokud kupující opakovaně neplní své závazky odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty dostanete pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatel portálů Heureka.cz, Zbozi.cz a Google nákupy; těmto zpracovatelům pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9.4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celou jeho kupní cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.5. V případě, že je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě (objednávce), a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.6. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (nařízení GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je uveden zde. Zde jsou k dispozici informace o používání cookies na webových stránkách prodávajícího www.moraviawood.cz a www.domkyachaty.cz.

10.2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu o ochraně osobních údajů, který je k dispozici zde.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak obě smluvní strany sjednávají, že právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění kupní smlouvy či OP musí být udělány písemně.

11.3. Prodávající tímto informuje kupujícího – spotřebitele, že „podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. V takovém případě jsou spotřebitelé oprávněni obrátit se na níže uvedenou instituci: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu písemně na adresu viz výše a rovněž online prostřednictvím platformy ODR.” KUPUJÍCÍ SE ZAVAZUJE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PRO OCHRANU DŘEVOSTAVBY. PŘI JEJICH PORUŠENÍ NEMUSÍ BÝT UZNÁNA PŘÍPADNÁ REKLAMACE! NÁVOD K ÚDRŽBĚ DŘEVOSTAVBY A TAKÉ MONTÁŽNÍ PLÁN JSOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ DODÁVKY.

Uchovávejte dřevostavbu v suchu

 • Každá dřevostavba musí mít kvalitní podklad (základy). Doporučujeme betonový podklad s hydroizolací a betonové patky pod stojky. Chraňte objekt před pronikáním půdní vlhkosti použitím vhodné trvanlivé hydroizolační vrstvy oddělující základy od vlastní dřevostavby.

 • Dbejte na udržování střechy ve funkčním stavu - okamžitě po montáži dřevostavby opatřete střechu vhodnou trvalou střešní krytinou.

 • Doplňte krytinu vhodným okapovým systémem, tedy lemováním štítů, žlaby a svody (v případě deště s větrem stéká při absenci okapového systému veškerá voda ze střechy přímo na stěny dřevostavby, což podstatně snižuje její životnost).

 • Zajistěte dostatečné odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř objektu jeho pravidelným větráním během celého roku.

 • Dřevěné palubkové podlahy nezakrývejte neprodyšnými podlahovými krytinami - zabráníte tak možné kondenzaci vodních par v podlahových vrstvách (zvláště v zimním období).Chraňte povrch dřeva vhodným nátěrem

 • Povrch neimpregnovaného dřeva (zvláště pak venkovní plochy) je vhodné ošetřit napouštěcím nátěrem s přísadou fungicidních a insekticidních látek.

 • Podkladové hranoly je vhodné ošetřit impregnací stejně jako podlahová prkna.

 • Pro finální povrchovou úpravu dřeva jsou vhodné lazurovací laky, které nezakrývají texturu dřeva (nanášejte dle pokynů výrobce nátěrové hmoty).

 • Po napuštění dřeva a znovu po aplikaci prvního nátěru lazurou přebruste drsná místa povrchu dřeva (po zaschnutí poslední vrstvy venkovního nátěru je vhodné utěsnit venkovní svislé styčné spáry - jakož i spáry mezi stěnou a okenním či dveřním rámem - bezbarvým silikonovým tmelem).

 • Povrch nátěru pravidelně kontrolujte a podle potřeby obnovujte - ohroženy jsou zejména ostré hrany a plochy s přímým celodenním osluněním a s přímým působením povětrnostních vlivů.

 • Vnitřní plochy doporučujeme ošetřit např. transparentním lakem na vodní bázi nebo voskem. Podlahu z palubek je vhodné natřít „tvrdším“ lakem na dřevěné podlahy.

 • Dřevo je přírodní materiál a přizpůsobuje se změnám vlhkostních a povětrnostních podmínek během roku (při extrémně suchém počasí se mohou objevit mezi jednotlivými díly štěrbiny, které později při zvýšené vzdušné vlhkosti opět zmizí).

 • Kování oken a dveří (zámky, závěsy, kliky) doporučujeme alespoň jednou za rok promazat olejem (s přísadou grafitu).

Nepřetěžujte konstrukci dřevostavby

 • Dřevostavby jsou standardně dimenzovány na běžné zatížení sněhem spolu se zatížením lehkou střešní krytinou. Dojde-li k extrémnímu zatížení mokrým sněhem (vrstva nad 20 cm), je nutné nadměrnou sněhovou vrstvu co nejdříve odstranit. Maximální normové zatížení stavby sněhem stanovuje mapa sněhových oblastí.

 • Před zamýšlenou instalací „zelené střechy“ je nutná konzultace s výrobcem.

 • Stěny především lehkých domků na nářadí nezatěžujte nadměrnými břemeny.

 • U zahradních domků srubové konstrukce nepřipevňujte na stěny předměty na více stěnových palubek (u těchto konstrukcí musí být umožněn svislý pohyb stěn způsobený přijímáním nebo naopak odevzdáváním měnící se vzdušné vlhkosti).

 • Zásahy do konstrukce již smontovaných dřevostaveb nedoporučujeme bez předchozí konzultace s prodávajícím.Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 20. 5. 2021. Změny podmínek vyhrazeny.