Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Společnost MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. si je vědoma toho, že každý člověk má právo na své soukromí a na ochranu osobních údajů. Tato práva respektujeme a zachováváme v maximální možné míře mlčenlivost. Dělali jsme to i předtím, než bylo schváleno nařízení GDPR. Společnost MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. bude podle svého zvyku dál chránit informace, které jí byly a budou poskytnuty, a bude je zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré osobní údaje jsou bohatstvím společnosti MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. a nebudou zneužity.

Důvěra klientů, spolupracovníků i partnerů je pro nás zcela zásadní. Je snadné ji ztratit, ale dlouho trvá získat ji zpět. Vážení klienti - ať už stávající, nebo zatím jen potenciální -, vážení externí spolupracovníci a obchodní partneři buďte si jisti, že s Vašimi osobními údaji zacházíme „v rukavičkách“, s patřičným respektem a pouze v zákonném rozsahu.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Společnost MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o. IČ 26851261 se sídlem Na Sedlácích 1613, 739 34 Šenov (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Na Sedlácích 1613, 739 34 Šenov
  email: info@moraviawood.cz
 3. Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
 4. Tyto Zásady správce uplatňuje na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti, jmenovitě www.moraviawood.cz a www.domkyachaty.cz, a na všechny zákazníky, externí spolupracovníky a obchodní partnery Společnosti MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože pro to nemá zákonné důvody.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce ze zásady nepřijímá Vaše osobní údaje od „třetích stran“.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při písemném, telefonickém nebo jiném obchodním kontaktu, anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či při vytvoření Vašeho zákaznického účtu. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení nebo název právního subjektu, jehož jménem jednáte
  • e-mailová adresa
  • poštovní a fakturační adresa
  • telefon
  • platební údaje
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zodpovězení Vašich obchodních dotazů a žádostí, pro tvorbu obchodních nabídek či tvorbu a plnění objednávek či obchodních smluv. Dále zpracovává údaje nezbytné k ochraně práv Správce, zejména jeho práva na úhradu poskytnutých služeb.
 4. Některé osobní údaje také mohou pocházet z veřejně dostupných zdrojů (obchodního rejstříku, registru dlužníků, atd.).
 5. Správce používá soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti obou firemních webů uvedených v článku I., dále ke statistickým a marketingovým účelům. Takové zpracování os. údajů považujeme za náš oprávněný zájem. Jejich používání můžete omezit nebo blokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Více informací o cookies naleznete zde.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě, že došlo k objednání produktu nebo služby,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce produktu nebo služby.
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely vedení zákaznického účtu na našem eshopu.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vašeho obchodního dotazu, poptávky, Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; správa vašeho zákaznického účtu; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, správce může v případě potřeby předat nezbytné osobní údaje dopravcům a kurýrům, kteří případně budou zajišťovat doručení zásilky, nebo pracovníkům, kteří budou zajišťovat stavební práce
  • plnění zákonných povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle platných právních předpisů,
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nebo nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě platného souhlasu se zpracováním.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. Klient si kdykoli může smazat svůj účet, který si vytvořil na eshopu www.domkyachaty.cz. Provozovatel eshopu však i nadále bude zpravovávat jeho osobní údaje ve vytvořených objednávkách a souvisejících účetních dokladech a to kvůli plnění zákonných povinností vůči státu.

V. Příjemci osobních údajů / subdodavatelé správce

 1. Příjemci nezbytných osobních údajů jsou
  • pověření zaměstnanci, jejichž pracovní náplní je zodpovídat obchodní dotazy, zpracovávat poptávky a objednávky, vypracovávat obchodní nabídky, objednávat materiál potřebný k plnění objednávky
  • osoby podílející se na: dodání zboží, zajištění prací souvisejících s probíhající stavbou, realizaci plateb na základě smlouvy, kontrole plnění smlouvy
  • osoby podílející se na zajištění provozu webu, e-shopu.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto zásad.
 2. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení nebo právní subjekt, který zastupujete. Kvůli ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme od Vás vyžadovat dodatečné informace.
 3. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete-li podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@moraviawood.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz)

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Všechna zařízení jsou chráněna bezpečným heslem, používají antivirový program a mají k nim přístup pouze oprávnění pracovníci. Osobní údaje jsou důsledně zálohovány. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou zabezpečeny. Jsou umístěny v kancelářích, které jsou po pracovní době uzamčené. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které je potřebují k výkonu své práce.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem osobních údajů a Správcem osobních údajů jsou příslušné české soudy.
  2. Odesláním obchodního dotazu nebo žádosti o ceník na webu www.moraviawood.cz potvrzujete, že jste seznámen se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Odesláním poptávky, obchodního dotazu nebo objednávky z internetového objednávkového formuláře na webu www.domkyachaty.cz potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  4. Zřízením zákaznického účtu na webu www.domkyachaty.cz souhlasíte se zpracováním osobních údajů v požadovaném rozsahu. Svůj souhlas dáváte najevo vyplněním zaškrtávacího políčka. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů správce zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a v rámci obchodního kontaktu.


  Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány v srpnu 2020.

  MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o.