OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S "GDPR"

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení "GDPR"), které vstupuje v účinnost dne 25. května 2018.
Kupující uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávaného po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Na základě písemného vyjádření může být spotřebitel vyřazen z databáze.

Kompletní informaci o ochraně osobních dat a jejich zpracování dle směrnice "GDPR" můžete zkontrolovat zde.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Případná zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.